Kabala Haalojii

Kabalii haalojii odeefannoo waa'ee galmee ka'aa mul'isa.

Guddisi

Sababa guddisi fuula ammee agarsiisuu ifteessa.

Fooyya'iinsa Galmee

Yoo jijjiiramne galmee hanga ammattti ol hin kaa'amne, "*" dirree kabala haalojii kana keessatti mul'isa. Kunis haarawaaf fayyada, galmeewwan olkaa'ameefii miti.