Mul'isi

Sets the display scale and defines which elements you want to be visible. Most of the commands that you can enter into the Commands window can also be accessed through a mouse click if you have already opened the Elements pane with View - Elements.

Guddisi

Agarsiisaa argii LibreOffice xiqqeessa ykn guddisa.

Faaran Guddisi

Foormulaa madaallii agarsiisa 25% n dabali. Madaalliin guddisuu kabala haalojiirratti ni agarsiifama. Madaallii baafataa halqara kabala haalojii keessa jiru irra jijjiiru ni dandeessa. Baafatni halqara bakka hojii dirqala guddisuus of keessa qaba.

Faaran Xinneessi

Foormulaa madallii agarsiisa 25% n hir'isi. Madaalliin guddisuu kabala haalojiirratti ni agarsiifama. Madaallii baafata halqara kabali haalojii kessa jiru irra jijjiiru ni dandeessa. Baafatni halqara bakka hojii filannoo guddisuus of keessa qaba.

Show All

Displays the entire formula in the maximum size possible so that all elements are included. The formula is reduced or enlarged so that all formula elements can be displayed in the work area. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands. The zoom commands and icons are only available in Math documents, not for embedded Math objects.

Haaromsi

Ajajni kun foormulaa galmee foddaa keessa jiru ni haaroomsa.

Jijjiraamni foddaa Ajaja keessa ofumaan kan haaromsu yoo Haaromsi Mul'annoo ofumaani kakaasamera ta'e dha.

Agarsiistu Haaromsituu Ofumaani

Ofumaan akka of haaromsuuf ajaja foormulaa fooyya'aa kana filadhu. Yoo filannoo kana hin filattu ta'e, foormulaan kan haaromsu yoo ati mul'anno - haaromsi filaatte fi F9 dhiibde qofadha.

Foormullaa Maalimootaa

Kun tarreele ogejjii, faankishinii, mallattoo fi dirqala dhangii kan foormula keessa saagamani dha.

Kabala Haloojii

Kabala Haloojiiqarree jala foddaati argmu mul'isa ykn dhoksa.

Argii Guutuu

Baaftootaa fi kamshoota Barreessaa ykn Calc keessaa mul'isa ykn dhoksa. Halata argii guutuu keessaa bahuuf, qabduu Bani/Dhaamsi Argii Guutuu cuqaasi.