Tuuta Dalagaalee

Assign different set operators to the characters in your LibreOffice Math formula. The individual operators are shown in the lower section of the Elements pane. Call the context menu in the Commands window to see an identical list of the individual functions. Any operators not found in the Elements pane have to be entered directly in the Commands window. You can also directly insert other parts of the formula even if symbols already exist for them.

Ajaja kana bira gahuuf...

Foddaa Ajajoota keessaa baafata halqara baniitii, Dalagaalee Qindeessifiladhu

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Set Operations from the listbox.


After selecting the Set Operations item in the Elements pane, relevant icons will be shown in the lower part of this pane. Simply click a symbol to incorporate the operator in the formula being edited in the Commands window.

Dalagaalee tuuta bal'inaan::

Icon

.... keessatti haamatamaniiru

Tuuta ogeejjii ... keessatti haamatamaniiru iddooqa lamaa waliin saaguf sajoo kana fayyadama. Foddaa Ajajaa keessattis kallattiin <?> in <?> galchuu ni dandeessa.

Icon

.... keessatti hin haamatamne

Tuuta ogeejjii .... keessatti hin haamatamne iddooqa lamaa waliin saaguf sajoo kana fayyadama. Foddaa Ajaja keessattis <?> notin <?> galchuu ni dandeessa.

Icon

haamata

Tuuta ogeejjii haamata iddooqa lamaa waliin saaguf sajoo kana fayyadami. Foddaa Ajaja keessatti kallattiin <?> owns <?> ykn <?> ni <?> galchuu ni dandeessa.

Icon

tuuta duwwaa

Tuuta duwwaa saaguf sajoo kana fayyadama. Tuuta duwwaa galmee kee keessatti saaguf foddaa Ajaja keessatti emptyset galcha.

Icon

Walkipha

Tuuta ogeejjii tuutota walkipha iddooqa lama waliin saaguf sajoo kana fayyadami . Yoo foddaa Ajaja keessatti <?> walkipha <?> galchitee waan walfakkaatatu ta'a.

Icon

Tokkummaa

Tuuta ogeejjii tokkumma iddooqa lama waliin saaguf sajoo kana fayyadami. Foddaa Ajaja keessattis kallattiin <?> tokkumma <?> galchuu ni dandeessa.

Icon

Garagarummaa

Tuuta ogeejjii garagarummaa saaguf sajoo kana fayyadami. Foddaa Ajaja keessattis <?> setminus <?> ykn <?> bslash <?> galchu ni dandeessa.

Icon

Tuuta qooddee

Haxaaroo tuuta qooddee uuman iddooqa lama waliin saaguf sajoo kana fayyadami. Foddaa Ajaja keessatti <?>haxaaroo<?> galchi, bu'aa walfakkaata argatta.

Icon

aleph

Lakkoofsa baayyina ibsani saaguf sajoo kana fayyadama. Foddaa Ajaja keessatti aleph galchuun bu'a walfakkaata argatta.

Icon

Cita tuuta

Sajoo kana fayyadami tuuta ogeejjii cita tuuta saagi. Foddaa Ajaja keessattis kallattiin <?>subset<?> galchuu ni dandeessa.

Icon

Cita tuuta ykn walqixa

Sajoo kana fayyadamii tuuta ogeejjii cita tuuta ykn walqixa iddooqa lama waliin saagi. Foddaa Ajaja keessattis <?>subseteq<?> galchuu ni dandeessa.

Icon

Tuuta Guddaa

Tuuta ogeejjii tuuta guddaa fi iddooqa lama saguuf sajoo kana fayyadama. Foddaa Ajaja keessattis <?>supset<?> galchuu ni dandeessa.

Icon

Tuuta Guddaa ykn walqixa

Sajoo kana fayyadamuun tuuta ogeejjii tuuta guddaa ykn walqixaa iddooqa lama waliin saagi. Akka filannootti, foddaa Ajaja keessatti <?>supseteq<?> galchu ni dandeessa.

Icon

cita tuuta miti

Sajoo kana fayyadamuun tuuta ogeejjii cita tuuta miti iddooqa lama waliin saagi. Bakka kanaa, <?>nsubset<?> galchu ni dandeessa.

Icon

cita tuuta ykn walqixa miti

Sajoo kana fayyadamuun tuuta ogeejjii cita tuuta ykn walqixa miti iddooqa lama waliin saagu ni dandeessa. Foddaa Ajaja keesssattis <?>nsubseteq<?> galchuu ni dandeesssa.

Icon

tuuta guddaa miti

Sajoo kana fayyadamii tuuta ogeejjii tuuta guddaa miti iddooqa lama waliin saagi. Foddaa Ajaja keessattis <?>nsupset<?> galchuu ni dandeessa.

Icon

tuuta guddaa ykn walqixa miti

Sajoo kana fayyadami tuuta ogeejjii tuuta guddaa ykn walqixa miti iddooqa lama waliin saagi. Bakka isa kana foddaa Ajaja keessatti <?>nsupseteq<?> barreessu ni dandeessa.

Icon

Tuuta lakkoofsa uumama

Arfii tuuta lakkoofsa uumama tiif saaguf sajoo kana fayyadami. Bakka kanaa, foddaa Ajaja keessatti setn galchuu dandeessa.

Icon

Tuuta lakkoofsota hunda

Sajoo kana fayyadamii tuuta lakkoofsota hunda tiif arfii saagi. Foddaa Ajaja keessattis setz galchuu ni dandeessa.

Icon

Tuuta lakkoofsa rashinaali

Sajoo kana fayyadamii tuuta lakkoofsa rashinaalitiif arfii saagi. Foddaa Ajaja keessatti kallattiin setq galchuu ni dandeessa.

Icon

Tuuta lakkoofsa dhugaa

Sajoo kana fayyadamii arfii tuuta lakkoofsa dhugaa tiif saagi. Bakka kanaa, foddaa Ajaja keessatti setr galchuu ni dandeessa.

Icon

Tuuta lakkoofsa xaxa

Sajoo kana fayyadamii tuuta lakkoofsa xaxatiif arfii saagi. Foddaa Ajaja keessattis setc galchu ni dandeessa.

Sajoo Ofegannoo

Yeroo foddaa Ajaja keessatti hujeekan gatiile fi ajajoota galchituu gidduu isaani iddoolee (addaan fageenya) dhiisu mirkaneefadhu. Kun caasaa sirri akka argame nuu mirkaneessa.