Fankishinoota

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

Ajaja kana bira gahuuf...

Foddaa Ajajoota keessaa baafata halqara baniitii, Dalagaaleefiladhu

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Functions from the listbox.


The following is a list of all functions that appear in the Elements pane. The icon next to the function indicates that it can be accessed through the Elements pane (menu View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Tarreelee faankishinii

Icon

Fankishinii Eksiponeenshaalii Uumama

Fankishinii eksiponeenshaalii uumama saagi. Dabalataan func e^<?> kallattiin foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

Icon

Logaarizimii Uumama

Iddooqa tokkoo waliin logaarizimii uumama (beezi e) saagi. Dabalataan ln(<?>) foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

Icon

Fankishinii Eksiponeenshaalii

Iddooqa tokkoo waliin fankishinii eksiponeenshaalii saagi. Dabalataan exp(<?>) foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

Icon

Logaarizimii

Iddooqa tokkoo waliin logaarizimii baramoo (beezi 10) saagi. Dabalataan log(<?>) foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

Icon

Paaworii

Paaworii y irra x saagi. Dabalataan <?>^{<?>} foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa. Arfii kan ^ kanaan rsup ykn sup bakka buusuu ni dandeessa.

Icon

Saayinii

Iddooqa tokkoo waliin faankishinii saayinii saagi. Dabalataan sin(<?>) foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

Icon

Koosaayinii

Iddooqa tokkoo waliin faankishinii koosaayinii saagi. Dabalataan cos(<?>) foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

Icon

Taanjantii

Iddooqa tokkoo waliin faankishinii taanjantii saagi. Dabalataan tan<?>) foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

Icon

Kootaanjantii

Iddooqaa waliin mallattoo kootaanjantii saagi. Dabalataan cot(<?>) foddaa Ajajoota keessatti barressuu ni dandeessa.

Icon

Saayinii Haayiparboolikii

Iddooqa tokkoo waliin saayinii haayiparboolikii saagi. Dabalataan sinh(<?>) foddaa Ajajoota keessatti barressuu ni dandeessa.

Icon

Iskuweer Ruuttii

Iddooqa tokkoo waliin mallattoo iskuweer ruuttii saagi. Dabalataan sqrt(<?>) foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

Icon

Kosaayinii Haayiparboolikii

Iddooqa tokkoo waliin mallattoo kosaayinii haayiparboolikii saagi. Dabalataan cosh(<?>) foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

Icon

Taanjantii Haayiparboolikii

Iddooqa tokkoo waliin mallattoo taanjantii haayiparboolikii saagi. Dabalataan tanh(<?>) foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

Icon

Kootaanjantii Haayiparboolikii

Iddooqa tokkoo waliin mallattoo kootaanjantii haayiparboolikii saagi. Dabalataan coth(<?>) foddaa Ajajoota keessatti kallattiin barreessuu ni dandeessa.

Icon

Ruuttii nffaa

Iddooqa lamaa waliin faankishinii ruuttii nffaa saagi. Foddaa Ajaja keessattis nroot n x barreessu ni dandeessa.

Icon

Golboyyaa Saayinii

Iddooqa tokkoo waliin faankishinii golboyyaa saayinii saagi. Dabalataan arcsin(<?>) foddaa Ajajoota keessattis barreessuu ni dandeessa.

Icon

Golboyyaa Koosaayinii

Iddooqa tokkoo waliin mallattoo golboyyaa koosaayinii saagi. Dabalataan arccos(<?>) foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

Icon

Golboyyaa Taanjantii

Iddooqa tokkoo waliin faankishinii golboyyaa taanjantii saagi. Dabalataan arctan(<?>) foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

Icon

Golboyyaa Kootaanjantii

Iddooqa tokkoo waliin faankishinii golboyyaa kootaanjantii saagi. Dabalataan arccot(<?>) kallattiin foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

Icon

Gatii of Danda'aa

Iddooqa tokkoo waliin mallattoo gatii of danda'aasaagi. Dabalataan abs(<?>) foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

Icon

Saayinii Haayiparboolikii Bal'inaa

Iddooqa tokkoo waliin faankishinii saayinii haayiparboolikii bal'inaa saagi. Dabalataan arsinh(<?>) foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

Icon

Koosaayinii Haayiparboolikii Naannoo

Iddooqa tokkoo waliin faankishinii koosaayinii naannoo saagi. Dabalataan arcosh(<?>) foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

Icon

Taanjantii Haayiparboolikii Bal'inaa

Iddooqa tokkoo waliin faankishinii taanjantii haayiparboolikii bal'inaa saagi. Dabalataan artanh(<?>) foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

Icon

Kootaanjantii Haayiparboolikii Bal'inaa

Iddooqa tokkoo waliin faankishinii kootaanjantii haayiparboolikii bal'inaa saagi. Dabalataan arcoth(<?>) foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

Icon

Faakitooriyaali

Iddooqa tokkoo waliin mallattoo faakitooriyaali saagi. Dabalataan fact <?> foddaa Ajajoota keessatti kallattiin barreessuu ni dandeessa.

Sajoo Qaxxee

Kasaa ykn eksiponeentiis faankishiniitti ramaduu ni dandeessa. Fakkeenyaaf, sin^2x barreessuun faankishinii " saayinii paawurii 2x" buufanna.


Sajoo Ofegannoo

Yemmuu faankishinii hujeekaan foddaa ajaja keessatti barreesinuu, iddoo faankishinii tokko tokkoo barbaadani yaadadha (fakkeenyaafs, abs 5=5 ; abs -3=3).