Faaran Guddisi

Foormulaa madaallii agarsiisa 25% n dabali. Madaalliin guddisuu kabala haalojiirratti ni agarsiifama. Madaallii baafataa halqara kabala haalojii keessa jiru irra jijjiiru ni dandeessa. Baafatni halqara bakka hojii dirqala guddisuus of keessa qaba.

Ajaja kana bira gahuuf...

Mul'annoo - Faaran Guddisi filadhu

Kabala Meeshaalee irra,

Sajoocuqaasi

Faaran Guddisi