Gabatee Cuqqoodhaan Guddisuu

Islaayidii keetirratti si'aayinaan mul'ina dabaluuf yookin hir'isuuf gabatee cuqoo fayyadamuu dandeessu.

Sajoo Qaxxee

Yoo hantuuttee wiilii maraa fayyadamte, Ctrl gaqabuu dandeessa fi wiilii guddisa isaa halata guddaan jijjruun LibreOffice.


Furtuu qaxxamuraa pirezanteshinootaa