Sadarkaalee Hundaa

Mata duree islaayidii dhokataa mul'isa islaayidii ammee keessaa agarsiisa. Mata durreewwan mul'isa islaayidii ammee keessaa dhoksa, mata dureewwan islaayidii alaa sajoo Sadarkaa Duraa cuqaasi.

Sajoo

Sadarkaalee Hundaa