Saxaaxi Islaayidii

Iddoo wixinee teessumaa islaayidii ammaaf filachuu dandeessuttti, qaaqa Saxaaxa Islaayidii mul'isa. Wantootni saxaxi islaayidicha keessa jiran hundi duubbee islaayidii ammaa keessa saagamu.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Slide - Master Slide


Saxaaxi islaayidii

Saxaaxiwwan islayidichaa keetif fayyaddamuu dandeessu muul'isa. Islaayidicha ammaaatif fayyadamuuf, saxaaxi filadhuu kana boodaTOLE cuqaasi.

Fuula durduubee waljala jijjiiri

Applies the background of the selected slide design to all of the slides in your document.

Duubbeewwan itti hin fayyadamnee haqi

Deletes unreferenced background slides and presentation layouts from your document.

Fe'i

Displays the Load Slide Design dialog, where you can select additional slide designs.