Afaanota

Afaanota durtii fi qindaa'inoota gitoo biyyaa biroo galmeeleef qindeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose - Language Settings - Languages.


Sajoo Ofegannoo

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Afaan

Walquunnama fayyadamaa

Afaan walquunnamaa fayyadamaatiif, fakkeenyaaf baafattoota, gongeelee dhaamsaa, faayilii gargaarsaatiif fayyadu filadhu. Yoo xiqqaate qarqabi afaanii dabalataa ijaarame tokko yookiin fooyya'a afbaay'ee LibreOffice qabaachuu qabda.

The "Default" entry selects the language of the user interface for the operating system. If this language is not available in the LibreOffice installation, the language of the LibreOffice installation is the default language.

Qindaa'ina gitoo biyyaa

Specifies the locale setting of the country setting. This influences settings for numbering, currency and units of measure.

The "Default" entry selects the locale setting that is selected for the operating system.

Jijjiiramni badhee kanaa battalaan raawwata.Garuu,gitoonni muraasni kan durtiin tottolchaman yoo galmeen haaraa fe'ame qofa jijjiiramu.

Furtuu addaan baasaa deesiimaalii - Qindaa'ina gitoo biyyaan tokkuma

Akka Furtuu addaan baasaa deesiimaalii kan yeroo gita furtuu paadii lakkoofsaa irraa tuqxu sirna kee keessatti qindaa'u ifteessa.

Yoo sanduuqni dhugoomsaa kun kaka'e,qubeen "Gitoo biyyaa wajjin tokkuma" booda mul'ate yeroo furtuu paadii lakkoofsaa irraa dhiibdu saagama.Yoo sanduuqni dhugoomsaa kun hin kakaasamne,qubeen sooftweeriin ooftuu gabatee furtuu keetii kennu ni saagama.

Maallaqa durtii

Specifies the default currency that is used for the currency format and the currency fields. If you change the locale setting, the default currency changes automatically.

Galfatni durtii gita maallaqaa kan qindaa'ina gitoo biyyaa filatamaniif ramadamuuf raawwata.

Jijjiiramni badhee Maallaqa durtii gara galmeele banaa hundatti darbee akkasumas gara gita jijjiirama gongee dhaamsaa keessaa fi saajoo kan gita maallaqaa galmee kunneen keessatti to'antanitti tara.

Date acceptance patterns

Specifies the date acceptance patterns for the current locale. Calc spreadsheet and Writer table cell input needs to match locale dependent date acceptance patterns before it is recognized as a valid date. Default locale dependent date acceptance patterns are generated during build time, but it is possible to add more or modify them in this edit box.

Additionally to the date acceptance patterns defined here, every locale accepts input in an ISO 8601 Y-M-D pattern, and since LibreOffice 3.5 that also leads to the YYYY-MM-DD format being applied.

Syntax: Y means year, M means month, and D means day, regardless of localization.

Afaanota durtii galmeeleef

Afaanota to'annoo qubee,thesaurus fi murtoo ifteessa.

Galmee Afaanii Filuu

Sajoo Ofegannoo

To'annoon qubee kan afaan filatamee yeroo gita muraa afaanii ijaarte qofa hojjeta. Galfatni afaanii of duraa mallattoo filannoo yoo to'annoon qubee afaan kanaaf kakaasame qaba.


Western

Specifies the language used for the spellcheck function in western alphabets.

Asian

Specifies the language used for the spellcheck function in Asian alphabets.

CTL

Specifies the language for the complex text layout spellcheck.

Galmee ammee qofaaf

Specifies that the settings for default languages are valid only for the current document.

Gargaarsa ida'ataa afaanii

Show UI elements for East Asian writings

Activates Asian languages support. You can now modify the corresponding Asian language settings in LibreOffice.

Yoo Chinese, Japanese yookiin Korean barreessuu barbaadde,walquunnama fayyadamaa keessatti gargaarsa afaanota kanaa kakaasuu dandeessa.

Show UI elements for Bi-Directional writing

Activates complex text layout support. You can now modify the settings corresponding to complex text layout in LibreOffice.

Afaanota Teessuma Barruu Xaxamoo Fayyadaman

Ignore system input language

Indicates whether changes to the system input language/keyboard will be ignored. If ignored, when new text is typed that text will follow the language of the document or current paragraph, not the current system language.

Sajoo Ofegannoo

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.