Dirqaalaalee taattoo

Taattoof qindaa'inoota dimshaashaa qindeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose - Charts.


Halluuwwan Durtii

Halluuwwan tarree deetaaf ramada.Qindaa'inootni taattoowwan haaraa uumaman qofaaf hojjetu.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.