Dirqaalee Calc LibreOffice

Qindaa'inoota garaagaraa wardiilee, qabiyyee mul'atan, akkasumas kallattii qaree galfata maadhee boodaa qindeessa. Tarree tartiibaa, lakkoofsa bakka deesiimaalii murteessuu fi qindaa'inoota waraabbii fi jijjiirraa shooluu qindeessuus dandeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc.


Dimshaasha

Qindaa'inoota dimshaashaa galmeelee wardiitiif qindeessa.

Halluuwwan Durtii

Defines default settings for new spreadsheet documents.

Argi

Defines which elements of the LibreOffice Calc main window are displayed. You can also show or hide highlighting of values in tables.

Shallagi

Wardiileedhaaf qindaa'inoota shallaggii qindeessa. Amaloota wardiilee wabiilee deddeebi'oodhaan, qindaa'inoota guyyaatiin, iddoowwan deesiimaaliitiin, akkasumas yoo guddaan jalqabuu yookiin qubeeleen xixiqqaa yeroo wardiilee keessa barbaadan ilaalcha keessa galan qindeessa.

Bocquuwwan

Defines formula syntax options and loading options for LibreOffice Calc.

Tarreewwan tarreen kaawuu

All user-defined lists are displayed in the Sort Lists dialog. You can also define and edit your own lists. Only text can be used as sort lists, no numbers.

Jijjiirraa

The Changes dialog specifies various options for highlighting recorded changes in documents.

Agi

Defines compatibility options for LibreOffice Calc.

Tarsaa

Specifies the settings for the configurable grid on your document pages. This grid helps you determine the exact position of your objects. You can also set this grid in line with the "magnetic" snap grid.

Maxxansi

Qindaa'inoota maxxansaa wardiileedhaaf ifteessa.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.