Dirqaalaalee interneetii

Dirqaalaalee Interneetii ifteessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose - Internet.


Walsimsiisaa

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.