Dirqaalaalee Fe'i/Olkaa'i

Qindaa'inoota dimshaashaa Fe'i/Olkaa'i ifteessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose - Load/Save.


Dimshaasha

Kutaa Dimshaasha keessatti, galmee olkaa'uuf duraantaa qindaa'ootaa filachuu dandeessa, akkasumas duraantaa dhangii faayilii filachuu dandeessa .

Amaloota VBA

Amaloota dimshaashaa galmeelee Microsoft Office lakaddaa VBA wajjin fe'uu fi olkaa'uuf ifteessa.

Maaykiroosooft office

Specifies the settings for importing and exporting Microsoft Office documents.

Walsimannaa HTML

Defines settings for HTML pages.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Sajoo Ofegannoo

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.