Dirqaalaalee

Ajajni kun gongee dhaamsaa sagantaa tuujjee maamileeffameetiif bana.

Qindaa'inootni kee hunduu battalumatti olkaa'maniiru. Galfata kee babal'isuuf galfata kana lama cuqaasi yookiin mallatticha ida'uu cuqaasi. Galfata kee qoncoorsuuf, mallatticha hir'isuu cuqaasi yookiin galfaticha lama cuqaasi.

Sajoo Yaaddannoo

Galfatoota galmee dhiyoo irratti raawwatan qofa argita. Galmeen dhiyoo yoo galmee barruu ta'e, galfata barreessaa LibreOffice fi kan kana fakkaatan muraa hundaa LibreOffice argita. LibreOffice tolchuu fi LibreOffice kaasuun gongee dhaamsaa kanaratti akka tokkotti lakkaa'amu. Wajjummaan galfatichaa yeroo hunda mul'ataa dha.


Ajaja kana bira gahuuf...

Choose .

Sajoo Yaaddannoo

Note for macOS users: The Help mentions the menu path Tools - Options at numerous places. Replace this path with LibreOffice - Preferences on your macOS main menu. Both menu entries open the Options dialog box.Options dialog buttons

OK

Save the changes in the page and close the Options dialog.

Cancel

Close the Options dialog and discard all changes done.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Sajoo Ofegannoo

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Help

Opens the help contents for the Options page displayed.

LibreOffice

Use this dialog to create general settings for working with LibreOffice. The information covers topics such as user data, saving, printing, paths to important files and directories, and color defaults.

Fe'i/Olkaa'i

Qindaa'inoota dimshaashaa Fe'i/Olkaa'i ifteessa.

Qindaa'inoota Afaanii

Afaanota dabalataaf amaloota qindeessa.

Barreessaa LibreOffice

Qindaa'inootni kunneen karaa galmeeleen barruu kan LibreOffice keessatti uumaman qabataman qindeessu. Galmee barruu ammeetiif qindaa'inoota qindeessuun ni danda'ama.

Barreessaa LibreOffice /Web

Qindaa'inoota bu'uuraa galmeelee kan LibreOffice gita HTML tiin qindeessa.

LibreOffice Calc

Qindaa'inoota garaagaraa wardiilee, qabiyyee mul'atan, akkasumas kallattii qaree galfata maadhee boodaa qindeessa. Tarree tartiibaa, lakkoofsa bakka deesiimaalii murteessuu fi qindaa'inoota waraabbii fi jijjiirraa shooluu qindeessuus dandeessa.

LibreOffice Impress

Qindaa'inoota garaa kan galmeelee dhiyeessaa haaraa uumamanii kan akka qabiyyeewwan mul'atan, yuuniitii safaraa fayyadan, yoo fi akkaataa walqixxeessi tarsaa raawwatu qindeessa.

LibreOffice Draw

Qindaa'inoota hundataa galmeelee fakkisaa, qabiyyeewwan mul'atan, safara fayyadamnu, walqixxaata tarsaa fi qabiyyeewwan durtiin maxxansaman dabalatee qindeessa.

LibreOffice Math

Defines the print format and print options for all new formula documents. These options apply when you print a formula directly from LibreOffice Math.

LibreOffice Base

Qindaa'inoota dimshaashaa kan maddaalee deetaa LibreOffice keessaa qindeessa.

Taattoowwan

Taattoof qindaa'inoota dimshaashaa qindeessa.

Interneetii

Dirqaalaalee Interneetii ifteessa.