Gargaarsa

Bafatii Garagarsichaa, kaasuu fi sirna Gargaarsaa LibreOffice too'achu siif hayyama.

Gargaarsa LibreOffice

Fayyadama ammaatiif fuula guumaa kan Gargaarsa LibreOffice bana. Fuulawwan Gargaarsa keessa marsuu nidandeessa, akkasuumas jechoota kasaa yk barruu kamiiyyu barbaaduu nidandeessa.

icon

Gargaarsa LibreOffice

Kun Maali

Hamma cuqaasa ittaanuuti, qajeelchawwan garagaarsaa babalkdhataa qaree hantuutteetti dandeessisa.

sajoo

Kun Maali

User Guides

Opens the documentation page in the web browser, where users can download, read or purchase LibreOffice user guides, written by the community.

Get Help Online

Opens the community support page in the web browser. Use this page to ask questions on using LibreOffice. For professional support with service level agreement, refer to the page of professional LibreOffice support.

Send Feedback

Opens a feedback form in the web browser, where users can report software bugs.

Restart in Safe Mode

Safe mode is a mode where LibreOffice temporarily starts with a fresh user profile and disables hardware acceleration. It helps to restore a non-working LibreOffice instance.

License Information

Displays the Licensing and Legal information dialog.

LibreOffice Credits

Displays the CREDITS.odt document which lists the names of individuals who have contributed to OpenOffice.org source code (and whose contributions were imported into LibreOffice) or LibreOffice since 2010-09-28.

Check for Updates

Enable an Internet connection for LibreOffice. If you need a Proxy, check the LibreOffice Proxy settings in - Internet. Then choose Check for Updates to check for the availability of a newer version of your office suite.

Waa'ee LibreOffice

Odeeffaannoo saganta waliigalaa kuniis, lakkoofsa fooyya'aa fi mirga abbummaa agarsiissa.

Fooyya'oota fi Ijaari Lakkoofsaa

Qajeelfama babal'ate banaa fi dhaamaa tti jijijjiiruu

The Foddaa Gargaarsa LibreOffice

Tips and Extended Tips

Kasaa - Gargaartuu keessatti Jefuraa Barbaadi

Argadhu - Barbaadi Barruu-Guutuu

Toorbarruuwwan Taliiguu

Qabeentoota - Matadureewwan Gargaartuu Ijoo