Qajojiilee Durtii Jijjiiruu

Yoo galmee haaraa Faayilii - Haaraatiin bantu, galmeen duwwaa qajojii LibreOffice irratti hundaa'uudhaan mul'ata. Galmeen inni haaraa akka akkataalee maamilaa ykn qabeentoota biroo ofkeessatti qabatuuf yoo barbaadde, qajojii kana gulaaluu, fooyyessuu ykn bakka buusuu ni dandeessa.

Qajojiilee Durtii Fooyyessuu

Sajoo Yaaddannoo

Haalta LibreOffice tokkoon tokkoof qajojii galmee qindeessuu ni dandeessa. Kan kanatti aanee jiru galmeewwan barruuf akkamitti akka hojjetamu ibsa.


  1. Save the document by choosing File - Templates - Save As Template and saving the document in the My Templates category.

  2. Choose File - New - Templates.

  3. Double-click My Templates in the list. You will see the user-defined templates in the user directory specified under - LibreOffice - Paths. Select the template you have just saved.

  4. Choose Set as default. The next time you open a new text document, the new document will be based on the new default template.

Qajojiilee Maamiloo Fayyadamuu

Qajojiilee maamiloo kan mataakee fayyadamuun hojiike kan sii salphisan toftaaleen hedduun jiru.

Qajojiilee Ukaankaa Qajojii keessaa

You can save a new template with File - Templates - Save As Template or by selecting "Template" file type in any Save dialog. Save the template in the user directory specified under - LibreOffice - Paths to be able to access the template from within the File - New - Templates dialog.

To open the template for editing, choose File - New - Templates, select the template and click the Edit button.

Qajojiilee