Protecting Changes

Sajoo Yaaddannoo

Faankishiniin durargii LibreOffice keessatti galmeewwan barruu fi galmeewwan wardiif argama.


To protect the changes made in a document during editing, choose Edit - Track Changes - Protect. To turn off the function or to accept or reject changes it is necessary to enter the correct password first.

  1. Choose Protect. This opens the Password dialog.

  2. Enter a password consisting of at least one character and confirm it. Click OK.

Kuusuu fi agarsiisuu Jijjiirraa

Jijjiirraa fudhuu ykn Gatuu

Fooyya`oota Galmee Walmadaalsisuu

Makinsa Fooyya`oota

Taliigaa Fooyya`aa