Naanna'aa ilaalcha gubbaa galmee

Qabeentoota Foddaa Naannna'aa hundi matduroota, wardiilee, gabatoota, godayyaalee barruu, saxaatoo, wantoota OLE, kutaalee, geessitoota, wabiilee, kasaalee ykn yaadannoota ta'anis asitti "akaakuuwwan," jedhamanii waamamu.

Naanna'aan akaakuu wantoota hunda galmee keessatti argaman agarsiisa. Mallattoon idaatii akaakuutti aanee yoo mul'ate, kuni kan agrsiisu yoo xinnaatee wantaan akaakuu kanaa tokko jiraachuu isaati. Qaree hantuutee maqaa akaakuu irra yoo goote, baay'inni wantootaa akka qaccee baay'atatti agarsiifama.

Mallattoo idaatii irratti cuqaasiiti akaakuu bani. Galiinsa akaakuu tokko keessaa mul'isuuf qofa yoo barbaadde, akaakuu barbaaddu filadhuuti sajoo Mul'annoo Qabiyyee cuqaasi. Hanga sajoo deebistee cuqaastutti, wantoota akaakuu kanaa qofatu agarsiifama.

Naanna'aa handaara galmee abbaa barbaaddetti hidhuu ykn immoo gara foddaa duwwaatti deebisuu ni dandeessa (Iddoo fajajaa irratti lama cuqaasi). Yeeroo foddaa duwwaa ta'e hammamtaa Naana'aa jijjiiruu ni dandeessa.

Naanna'insa Ariitiin Waantoota bira Qaqqabuuf

Galmee LibreOffice Keessaa Harkisanii Kaa'uu