Masaka Gaafataa - Maqbiroowwan

Maqbiroowwan gara maqaalee dirreetti moggaasa. Maqbiroowwan filannoo dha, fi maqaalee beekkamoo hedduu kennuu, kan iddoo dirree bakka bu'anii argamuu danda'an. Fakkeenyaaf, maqbiroon dirreen gabateewwan adda addaa maqaa walfakkatu qabaataniif fayyada.

Maqbiroo

Maqaa dirreef maqbiroo galchi.

Masaka Gaafataa - Ilaalcha gubbaa