Galchi

Foddaa kuusdeetaa baafata galchii.

Unkaalee

Galmee barruu haaraa haalata unkaa keessatti bana.

Gabaasa

Foddaa Ijaartuu Gabaasaa gabatee, mul'annoo, ykn gaafata filameef eegala.

Gaafata (Saxaaxa Mul'annoo)

Gaafata haaraa haalata saxaaxan bana.

Gaabatee (Mul'annoo SQL)

Gaafata haara haalata SQLn bana.

Saxaaxa Gabatee

Saxaaxa mul'annoo gabatee bana.

Saxaaxa Mul'annoo

Mul'annoo haaraa haalata saxaaxan bana.

Mul'annoo(Salphaa)

Mul'annoo haaraa haalata SQLn bana.

Ukaankaa

Qaaqa iddoo ati faayila kuusdeetaa keessatti ukaankaa haaraa olkeessu bana.