Teessoo madda deetaa

Masakaan kun yaadannoo teessoo jiru LibreOffice keessatti akka madda deetaatti galmeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Baafata Faayilii - Masaka - Teessoo Madda Deetaa


Yeroo kamiyyuu, deetaa teessoo fi maddoolee deetaa biroo LibreOffice keessatti galmeessuu ni dandeessa:

Yaadannoo Teessoo Galmeessuu

Maaloo| akaakuu yaadannoo teessoo kee filadhu

Akaakuuwwan marti sirnoota mararratti hin argaman.

Firefox

Select this option if you already use an address book in Firefox or Iceweasel.

Thunderbird

Yoo yaadannoo teessoo gurmuudhaan itti fayyadamaa jiraatte, dirqala kana filadhu.

Yaadannoo teessoo KDE

Yoo yaadannoo teessoo, yaadannoo teessoo KDE keessaatti fayyadamaa jiraatte, dirqala kana filadhu.

macOS Address book

Select this option if you already use an address book in macOS Address book.

Jijjiirama suutawaa

Yoo yaadannoo teessoo akka jijjiirama suutawaatti fayyadamaa jiraatte, dirqala kana filadhu.

Jijjiirama suutawaa LDAP

Yoo yaadannoo teessoo akka jijjiirama suutawaa LDAP'tti fayyadamaa jiraatte, dirqala kana filadhu.

Gurmuudhaan

Yoo yaadannoo teessoo gurmuudhaan itti fayyadamaa jiraatte, dirqala kana filadhu.

Madda deetaa alaantoo biroo

LibreOffice keessatti madda deetaa biroo akka yaadannoo teessootti galmeessuu yoo barbaadde, dirqala kana filadhu.

Dhiisi

Exits the wizard without implementing any changes.

Duuba

Filannoo gulantaa duraa keessati uumte akka ilaaltu sii hayyama. Qindaa'inootni ammaa ni ol kaa'amu.

Kan itti aanu

Qindaa'inoota ammaa ol kaa'un gara fuula itti aanuti fufa.

Uumi

Walindhaa madda deetaa wajjin uumeet qaaqa cufa.