Masaka Miseensa Garee

Masakichi Miseensa Garee ofmaa jalqaba yommuu Group Box galmee keessatti saagdu.

Ajaja kana bira gahuuf...

Unka saxaxa keessatti Sanduuqa Garee sajoo kamshaa irratti hantuuttee fayyadami goodayyaa uumuf


Masaka Miseensa Garee: Deetaa

Dirroota dirqala kamtu saanduqa garee keessaati qabame ifteessa.

Masaka Miseensa Garee: Filannoo Dirree Durtii

Dirreen dirqalaa tokko akka filannoo durtiitti akka filatamu barbaaduu siif murteessa.

Group Element Wizard: Field Values

Tokko tokkoon dirree dirqalaatti gatii wabii ramada.

Maalimaa Masakaa Gurmeessi: Dirree Deetaa beezii

Fuulli kun kan mul'atu yoo galmeen deetaa beezii wajjin walidhate qofaa dha. Deetaa beeziirratti olkaa'amuu qabaachuu fi dhiisuu gatiiwwan wabii ifteessa.

Maalimaa Masakaa Gurmeessi: Gurmuu Dirqalaa Uumi

Gurmuu dirqalaatiif asxaa ifteessa.

Dhiisi

Dhiisi cuqaasuun jijjiirama wrramee tokkolee osso olhinkaaiin qaaqa cufa.

Duuba

Filannoowwan qaaqa keessatti ejattoo duraa irratti uumaman mul'isi. Qabduun kun fuula lama irraa qofa kakkaafamuu danda'a.

Itti aanee

Qabduu itti aanee cuqaaasi, akkasumas masakichi haalataalee qaaqa ammee fayyadama sana booda gara eejjatoo itti aanutti fufa. Yoo eejattoo xumuraa irra jiraatte, qabduun kun Uumi ta'a.

Uumi

Wanta uuma.