Toorbarruuwwan Taliiguu

ni dandeessa.

Sajoo

Fuula ammee gargaartuu irratti mul'ifamef qindeessuuf Toorbarruuwwan ida'i sajoo fayyadami.

Toorbarruuwwan fuula caancalaa Toorbarruuwwanirratti argachuu dandeessa.

Ajajootni armaan gadii baafata halqaraa toorbarruu irraati