Fooyya'iinsa Galmee

Yoo jijjiiramne galmee hanga ammattti ol hin kaa'amne, "*" dirree kabala haalojii kana keessatti mul'isa. Kunis haarawaaf fayyada, galmeewwan olkaa'ameefii miti.