Deetaa gara dirreewwanii

Qabeentota dirreewwan kuusaa deetaa argaman kuusawwan galmee haaromsa. Sajoo Dirreewwan deetaa kan argamu yoo galmee ammeen galmee barruu ta'e qofa.

Sajoo

Deetaa dirreewwanitti