Faayilii Gulaali

Sajoo Faayilii Gulaali haalata gulaallii kakaasuf ykn kaka'umsala fayyadami.

Sajoo

Faayilii Gulaalii

You can enable a selection cursor in a read-only text document or in the Help. Choose Edit - Select Text or open the context menu of a read-only document and choose Select Text. The selection cursor does not blink.