Korkoddii jijjiiri

Dirqaalee korkoddii gidduutti jijjiirruuf si dandeessisa. Sajoon Jijjiirraa Korkoddii yommuu wantaan kan akka saxaatoo ykn dirree too'annoo filamani dha.

Odeeffannoo dabalataa waa'ee korkodeesuu kutaa gargaarsaa Korkodeessuu keessaa argatta.