Sanduuqa Makaa/Masakaa Sanduuqa Tarree

Yoo sanduuqa makaa ykn tarree galmee keessatti saagne, masakaan ofumaan eegala. Masakaan kun odeeffannoon kam akka mul'ata haala mararaa ta'een ifteessuf eehama.

Ajaja kana bira gahuuf...

Kamshaa Unkaa Too'atamtootaa bani sajoo Sanduuqa Makaa yookin Sanduuqa Tarree cuqaasitti dirree burqisiisuuf immoo hantuuttee harkisii Walindhaan Kuussaa deetaa Unka keessatti argamuu qaba.


Sajoo Yaaddannoo

Sajoo Masaka Banaa/Dhaamaa icon to keep the wizard from starting automatically.


Masakoonni sanduuqota makaa fi tarref ?. Kunis sababa uumama dirreewwan too'annootif:

Sanduuqota Tarree

In the case of a list box, the user selects one entry from a list of entries. These entries are saved in a database table and cannot be modified through the list box.

As a general rule, the database table that contains the visible list entries in the form is not the table on which the form is based. The list boxes in a form work by using references; that is, references to the visible list entries are located in the form table (values table) and are also entered as such in the values table if the user selects an entry from the list and saves it. Through reference values, list boxes can display data from a table linked to the current form table. Thus the List Box Wizard allows two tables of a database to be linked, so that the control field can display a detailed list of a database field that is located in a different table from the one to which the form refers.

In the other tables the required field is searched for by using the field names (ControlSource) and then the fields will be completed accordingly. If the field name is not found, the list will remain empty. When list fields contain linked columns, the first column of the other table will be used without a query being shown first.

Yoo barruun gabatee qabaate, Fakkeenyaaf, Lakkoofsi dhiheessaa, sanduuqni tarreethe list box can use the "Supplier number" link to display the name of the supplier from the supplier table. On the Field links page the Wizard will ask you about all the settings required for this link.

Sanduuqota Makaa

In the case of combo boxes, users can select one entry from the list entries or enter text themselves. The entries, which are offered as a list from which users can select, may originate from any database table. The entries that users select or enter so that they can be saved can be saved either in the form only, or in a database. If they are saved in a database, they will be written to the database table on which the form is based.

Combo boxes can display the data of any table. A direct link between the current form table and the table whose values are to be displayed in the combo box (list table) is not required. Combo boxes do not work with references. If the user enters or selects a value and saves it, the value actually displayed will be entered in the form table. As there is no link between the form table and the list table, the Field Link table does not appear here.

In the case of a list box, you select entries from the list, and these are saved in the list table. In the case of a combo box, you can add additional text that can be written to the current database table of the form (values table) and stored there as desired. For this function, the Combo Box Wizard has the Data Processing page as the last page, whereas in the case of list boxes this page does not exist. Here you can enter whether and where text that has been entered is to be saved in the values table.

Gabatee Maalimaa / Sanduuqa Tarree / Masakaa Sanduuqa makaa: Deetaa

Select the data source and table to which the form field corresponds. If you insert the form field in a document that is already linked to a data source, this page becomes invisible.

Masaka Sanduuqa Makaa / Sanduuqa Tarree: Gabatee Filannoo

Gabatee gabateewwan kuusaa deetaa irraa argaman kan qabiyyeen isaa akka galfata tarreetti mul'atuu qaban.

Masakaa Sanduuqa Makaa/Tarree: Filannoo Dirree

Dirree deetaa gabatee fuula duraani keessatti ibsame irraa fili, qabeentoota sanduuqa makaa ykn tarree keessatti mul'atuu qaban.

Masakaa Sanduuqa Taree: Geessituu Dirree

Gatiiwwan dirreewwan gabateewwanii kamii fi gabateewwan tarree koronyatuu agarsiisa.

Masakaa Sanduuqa Makaa: Dirree kuusaa deetaa

Dirreewwan walqabateen, gatii dirree kuusaa deetaa keessatti olkaa'uu ykn gatii kana unkaa keessatti mul'isa.

Dhiisi

Dhiisi cuqaasuun jijjiirama wrramee tokkolee osso olhinkaaiin qaaqa cufa.

Duuba

Filannoowwan qaaqa keessatti ejattoo duraa irratti uumaman mul'isi. Qabduun kun fuula lama irraa qofa kakkaafamuu danda'a.

Itti aanee

Qabduu itti aanee cuqaaasi, akkasumas masakichi haalataalee qaaqa ammee fayyadama sana booda gara eejjatoo itti aanutti fufa. Yoo eejattoo xumuraa irra jiraatte, qabduun kun Uumi ta'a.