Amaloota unkaa

Qaaqa kana keessatti kan biraa irraa ibsuu dandeesaa? Qaaqa kana keessatti kanneen biroo keessaa ibsuu dandeessa, madda deetaa fi taatewwan unkaa hundaaf.

Ajaja kana bira gahuuf...

Baafata halqaraa gosa maalimaa filatamee bani - Unka fili

Sajoo

Unka


Yoo deetaa qaaqa Amalootaa keessa galchite, naqni sarara baay'ee sanduuqota makaa gadbuusaa murtaa'a ni danda'amaa hubadhu. kun kan agarsiisu dirreewwan himni SQL hundi, akkasumas amaloonni sanduuqota barruu ykn dirreewwan asxaa keessatti galuu danda'aniidha.Dirreewwan kana banuu fi barruu gara tarree banamee galchuu ni dandeessa. Furtuuwwan qaxxaamuraa asiin gadii kun gataa'aa dha:

Furtuuwwan

Taatewwan

Xiyya +Down

Sanduuqa makaa banaa

Xiyya +Up

Sanduuqa makaa cufaa

Jijjiirraa+Galchaa

Sarara haaraa saagi

Xiyya olee

Qaree gara sarara durtii qabsiisa

Xiyya Gadee

Qaree gara sarara ittaanutti qabsiisa

Galchi

Naqa dirree keessaa xumure akkasumas qaree gara dirree ittaanutti qabsiisa


Akka sanduuqota tarree ykn makaa wajjiin, hantuutee xiyya xumura mirga dirreerra jiru irratti cuqaasun tarree banuu ykn cufuu dandeessa. Haa ta'uu malee, the input here can be entered either in the opened list or in the top text field. An exception is the properties that expect a list representation, for example, the property List Entries, which can be set for the control fields List Box and Combo Box. Here, you can only edit the entries when the field is opened.

Waliigalaa

Deetaa

Cancalli fuula Deetaa kan ibsu amaloota unkaa gara kuusaa deetaa unkaatti koronyate agarsiisa.

Taatewwanii

Fuula cancala Taatewwanii , maakiroo taatewwan muraasa unkaa keessatti argamanitti ramaduu dandeessisa.