Ergaa-e akka DGHtti

Saves the current file to Portable Document Format (PDF) version 1.4. A PDF file can be viewed and printed on any platform with the original formatting intact, provided that supporting software is installed.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose File - Export As - Export as PDF

Sajoo

Akka PDF Sudaadan Alergi


General tab

Hangii

Fuulawwan faayilii PDF keessatti hammatamaniif dirqaalee aleergii qindeessa.

Mara

Hanga maxxansa hiikame mara aleerga. Yoo hangi maxxanfaman hiikame, galmee hundaa aleerga.

Fuulawwan

Exports the pages you type in the box.

Hanga fuulawwanii aleerguuf, dhangii 3-6 fayyadami. Fuulawwan baaqqee aleerguuf, dhangii 7;9;11 fayyadami. Yoo barbaadde, waliin makiinsa hangawwan fuulaa fi fuulawwan baaqqee, dhangii kanneen 3-6;8;10;12 fayyadamuun aleerguu dandeessa.

Filannoo

Filannoo ammaa alerga.

Calaqqeewwan

Dirqaalee aleergii PDF calaqqeewwan galmee kee keessaaf qindeessi.

Sajoo Yaaddannoo

Calaqqeewwan EPS durargiiwwan ida'ame waliin akka durargiiwwaniitti qofa aleergamu. Calaqqeewwan durargiiwwan ida'ameen alaa akka iddoo qaawwan duuwwatti aleergamu.


Cafaqoo dhaba xiqqaa

Cafaqoo dhaba xiqqaa calaqqeewwanii fila. Pikseeloonni marri eegamaniiru.

Cafaqoo JPEG

Cafaqoo calaqqeewwan JPEG fila. Sadarkaa qulqullina olaanaan, irra jireessi pikseeloota maraa eegamaniiru. Sadarkaa qulqullina gadi aanaan pikseeloonni muraasni ni dhabu, meeshaan hojii harkaa walbaru, garuu hagamtaan faayilii ni hir'ata.

Qulquulina

Cafaqoo JPEG tiif sadarkaa qulquulinaa galchi.

Rukkaa calaqqee xinneessi

Calaqqeewwan irra deebi'uun fakkeessuu ykn hir'isuu lakkofsa xiqqaa pikseeloota safartuu dheerinaan fila.

Qulqullina galtee calaqqeewwaniif fili.

Waliigala

Waliigala PDF dirqaalee aleergii qindeessa.

Hybrid PDF (embed ODF file)

This setting enables you to export the document as a .pdf file containing two file formats: PDF and ODF. In PDF viewers it behaves like a normal .pdf file and it remains fully editable in LibreOffice.

Archive PDF/A-1a (ISO 19005-1)

Gara dhangii PDF/A-1a tti jijjiira. Kun akka dhangii faayilii galmee elektiroonikiitti yeroo dheeraaf akka kaa'amuu danda'utti qindeessama. Bocquuwwan hundi galmee maddaa keessatti fayyadan gara faayilii PDF uumameetti idaatamu. Iyyaatootni PDF ni barreefamu.

Tagged PDF (add document structure)

Muraawwan PDF barreessuuf fila. Kun ammoo hammantaa faayilii hanga guddaadhaa guddisuu/dabaluu danda'a.

Iyyanni PDF odeeffannoo waa'ee caasaa qabeentota galmee qabata. Kunis galmee mi'oota argiilee adda addaarrati agarsiiftu kan si gargaaruu fi yeroo mosaajii dubbisaa argii fayyadamtu.

Toorbarruulee aleerguu

Select to export bookmarks of Writer documents as PDF bookmarks. Bookmarks are created for all outline paragraphs (Tools - Chapter Numbering) and for all table of contents entries for which you did assign hyperlinks in the source document.

Export comments

Yaadannoowwan Barreessaa fi galmeewwan Calc akka yaadannoowwan PDFtti aleerguuf fila.

To export comments of Writer documents as they are shown in LibreOffice, choose - LibreOffice Writer - Print and select the In margins option in the Comments area. The exported pages will be scaled down and the comments will be placed into their margins.

Unkaa PDF uumi

Unkaa PDF uumuuf fili. Kuni fayyadamaa galmee PDFtiin kan guutamee fi maxxanfamuu danda'uu dha.

Dhangii dabarsi

Dhangii dabarsuu dhangiiwwan faayilii PDF waliin irraa fili.

Dhangii deetaa ati galchiituu irraa fudhatu filadhu: FDF (Unkeessa Dhangii Deetaa), PDF, HTML, or XML.

Qindaa'inni kun amala URL too'annoo galmee keessa faccisa.

Allow duplicate field names

Allows you to use the same field name for multiple fields in the generated PDF file. If disabled, field names will be exported using generated unique names.

Fuulawwan bakka duuwwaa saagaman ofumaan aleergii

Yoo dirqaalli kun dandeessifame, fuulonni duwwaan ufmaan galan maxxanaa jiru. Yoo maxxansi gar lamee ta'e kun baayisee gaarii dha. Fakkeenyaaf, kitaaba keessatti, haalatni keeyyataa "boqonnaa" akka fuula qaraan jalqabutti qindaa'eera. Yoo boqonnaan duraa lakkoofsa qaraa irratti dhume, LibreOffice fuula duwwaa lakkoofsa guutuu saaga.Dirqaalli kun akka fuula lakkoofsa guutuu sana maxxansitu yookiin dhiistu to'ata.

Use reference XObjects

This option affects how PDF images are exported back to PDF. When this option is disabled, then the first page of the PDF data is included in the output. The PDF export merges the used images, fonts and other resources during export. This is a complex operation, but the result can be viewed in various viewers. When the option is enabled, then the reference XObject markup is used: this is a simple operation, but viewers have to support this markup to show vector images. Otherwise a fallback bitmap is shown in the viewer.

Mul'annoo Qubduraa

Hirdaatiilee

Fuula qofa

Faayilii kan qabeentaota fuulaa qofa mul'isu burqisiisuuf fili.

Toorbarruulee fi fuula

Faayilii PDF dhaaba dibdoo fakkii toorbarruulee fi qabeentota fuulaa mul'isu burqisiisuuf fili.

Qeensawwan abgudduu fi fuulaa

Faayilii PDF dhaaba dibdoo fakkii qeensawwanii fi qabeentota fuulaa mul'isu burqisiisuuf fili.

Fuula irratti bani

Fuula kenname yeroo dubbisaan faayilii PDF banu mul'isuuf fili.

Guddisaa

Durtii

Faayilii PDF qabeentota fuulaa guddisuun ala mul'isuuf burqisiisuuf fili. Yoo mosaajii dubbisaa durtiidhaan qabata guddisi fayyadamuun qindaa'erraa, fuulichi qabata guddisi waliin mul'isa.

Foddaatti gala

Faayilii PDF fuula guddate foddaa dubbisaa keessatti hundumatti gale mul'isu burqisiisuu fili.

Bal'ina simsiisi

Faayilii PDF fuula guddatee foddaa dubbisaa bal'ina simsiisuu mul'isu burqisiisuuf fili.

Mul'ata simsiisi

Faayilii PDF saxaatoowwanii fi barruu fuula guddate irratti bal'inaan walsimuu foddaa dubbisaa mul'isuuf burqisiisuun fili.

Qabata guddisi

Qabata guddisii kenname yeroo dubbisaan faayilii PDF banu fili.

Teessuma fuulaa

Durtii

Faayilii PDF fuulawwan akkaataa qindaa'ina teessuma mosaajjii dubbisaatti mul'isu burqisiisuuf fili.

Fuula baaqqee

Faayilii PDF fuula tokko yeroof mul'isuu burqisiisuuf fili.

Fufaa

Faayilii PDF fuula tarjaa sarjaa fufaadhaan mul'isu.

Durduuba fufaa

Faayilii PDF fuula tarjaa fufaa cinaa cinaadhaan mul'isu burqisiisuuf fili. Fuula waan lamaa oliif, fuulli jalqabaa mirga irratti agarsiifameera.

Fuulli jalqabaa bitaadha

Faayilii PDF fuulawwan cinaa cinaadhaan tarjaa fufaa keessatti mul'isu burqisiisuuf fili. Fuulawwan lamaa oliif, fuulli jalqabaa bitaa irratti agarsiifameera. Teessuma barru walxaxaa Meeshaalee - Dirqaalee - Qindaa'ina afaanii - Afaanotaa irratti deeggarsa dandeessisuun si irra jira.

Walquunnamaa Fayyadamaa

Dirqaalee foddaa

Fuula qubduraatti foddaa hagamtaa jijjiiri

Faayilii PDF foddaa dubbisaa argii guutuu keessatti mul'ate burqisiisuuf fili.

Foddaa argii irratti handhuureessi

Faayilii PDF argii irratti gidduu foddaa dubbisaatti mul'atu burqisiisuuf fili.

Haalata argii guutuun bani

Faayilii PDF foddaa dubbisaa argii guutuu keessatti fuuldura foddaawwan biroo maraatti mul'atu burqisiisuuf fili.

Mataduree galmee agarsiisi

Faayilii PDF mataduree galmee waliin kabala mataduree dubbisaa keessatti mul'atu burqisiisuuf fili.

Dirqaalee walquunnama fayyadamaa

Kabala baafataa dhoksi

Yeroo galmeen ka'aa ta'e kabala baafata dubbisaa dhoksuuf fili.

Kamshaa dhoksi

Yeroo galmeen ka'aa ta'e kamshaa dubbisaa dkoksuuf fili.

To'annoo foddaa dhoksi

Yeroo galmeen ka'aa ta'e to'annoo dubbisaa dhoksuuf fili.

Cehuumsa

Galteewwan cehuumsaa fayyadami

Galteewwan cehuumsa islaayidii Dinqisiiffannoo gara walduraa duuba galteewwan PDFtti aleerguuf fila.

Toorbarruulee

Sadarkaawwan toorbarruu maraa

Yeroo dubbisaan faayilii PDF banu sadarkaalee toorbarruu mara mul'isuuf fili.

Sadarkaalee toorbarruu mul'atoo

Yeroo dubbisaan faayilii PDF banu sadarkaalee toorbarruu gara gadee sadarkaaa filatameetti mul'isuuf fili.

Links tab

Akkaataa itti toorbarruu fi geessitoota gara galmeekeetti alergitu ifteessi.

Toorbarruuwwan akka ga'umsa maqaa mogga'eetti alergii

Toorbarruuwwan (galteewwan wabiiwwanii) faayiloota PDF keessaa akka naannoowwan roogarfeetti qindeessamu. Dabalataanis, toorbarruuwwan gara wantoota maqaa mogga'aniitti maqaa mataa isaaniitin qindeessamu danda'u. Saanduqni filannoo akka maqaalee wantootaa galmee kee keessatti akka galteewwan toorbarruutti alerguuf dandeessisa. Kun ammoo maqaatin gara wantoota kanaatti galmeewwan biroo irraa geessinuu nu dandeessisa.

Wabiiwwan galmee gara galteewwan PDFtti jijjiiri

Sanduuqa mallattoo kana URLoota faayiloota wabeeffaman ODF irraa gara faayiloota PDF tti akka maqaa wal fakkaataa waliin danddeessisa. URLoota wabeeffamaniif dheerattoonni .odt, .odp, .ods, .odg, and .odm gara dheerattoo .pdf jijjiiramu.

URLoota sirna faayiliitti firooman aleergi

Sanduuqni mallattoo kun URLoota gara galmeewwan birootti akka URLoota firoomiitti alergaman sirna faayilii keessatti dandeessisa. Gargaartuu keessatti "relative hyperlinks" ilaali.

Geessitoota galmee-qaxxaamuraa

Faayilii PDF kee irraa gara faayiloota birootti akka itti qabdu ifteessi.

Akkayyaa durtii

Geessitoonni galmee PDF kee irraa gara galmeewwan birootti akka sirna dalagaa kee irratti ifteessameen qabama.

Fayyadama PDF dubbisaa waliin bani

Geessitoonni galmee-qaxxaamuraa fayyadma PDF dubbisaa kan amma galmee agarsiisu waliin banama. Fayyadmni PDF dubbisaa gosa faayilii ifteessame geessituu keessatti qabuun irraa eegama.

Iyyaafataa Intarneetii waliin bani

Geessitoonni galmee-qaxxaamuraa iyyaafataa Intarneetii waliin banama. Iyyaafataan Intarneetii gosa faayilii ifteessame geessituu keessatti qabuun irraa eegama.

Security tab

Furtuu olkaa'i

Bakka iggitaa galchitutti qaaqa banuuf cuqaasi.

You can specify a password needed to view the PDF. You can enter an optional password that allows the person viewing the PDF to edit and/or print the document.

Maxxansuu

Hin haayyamne

Galmee maxxansuun hin haayyamamu.

Qulqullina gadaanaa (150 dpi)

Galmichi qulqullina gadaanaa (150 dpi) keessatti qofa maxxanfamuu danda'a.

Qulqullina olaanaa

Galmeen qulqullina olaanaa keessatti qofa maxxanfamuu danda'a.

Jijjiirama

Hin haayyamne

Jijjiiramni qabeentotaa hin haayyamamu.

Fuulawwan saaguu, haquu fi naanneessuu

Fuulawwan saaguu, haquu fi naanneessuu qofatu haayyamama.

Dirreewwan unkaa keessatti guutuu

Dirreewwan unkaa keessatti guutuu qofatu haayyamama.

Dirreewwan unkaa keessatti guutuu, yaada kennuu

Dirreewwan unkaa keessatti guutuu fi yaada kennuu qofau haayyamama.

Fuulawwan baasuun alatti hunduma

Fuulawwan baasuun alatti, jijjiiramoonni marri ni haayyamamu.

Garagalchuu qabeentaa dandeessisi

Garagalchuu qabeentaa gabatee muraatti dandeessisuuf fili.

Gaheenya meeshaaleetiif gahiinsa barruu dandeessisa

Gaheenya meeshaaleetiif gahiinsa barruu dandeessisuuf fili.

mallatttoowwan Lakqurxaawaa

This tab contains the options related to exporting to a digitally signed PDF.

Digital signatures are used to ensure that the PDF was really created by the original author (i.e. you), and that the document has not been modified since it was signed.

The signed PDF export uses the keys and X.509 certificates already stored in your default key store location or on a smartcard.

When using a smartcard, it must already be configured for use by your key store. This is usually done during installation of the smartcard software.

Use this certificate to digitally sign PDF documents

Allows you to select a certificate to be used for signing this PDF export.

Fili

Opens the Select Certificate dialog.

All certificates found in your selected key store are displayed. If the key store is protected by a password, you are prompted for it. When using a smartcard that is protected by a PIN, you are also prompted for that.

Select the certificate to use for digitally signing the exported PDF by clicking on the corresponding line, then click OK.

All other fields on the Digital Signatures tab will be accessible only after a certificate has been selected.

Certificate password

Enter the password used for protecting the private key associated with the selected certificate. Usually this is the key store password.

Sajoo Yaaddannoo

If the key store password has already been entered in the Select Certificate dialog, the key store may already be unlocked and not require the password again. But to be on the safe side, enter it nevertheless.


Sajoo Ofegannoo

When using a smartcard, enter the PIN here. Some smartcard software will prompt you for the PIN again before signing. This is cumbersome, but that's how smartcards work.


Location, Contact information, Reason

These three fields allow you to optionally enter additional information about the digital signature that will be applied to the PDF (Where, by whom and why it was made). It will be embedded in the appropriate PDF fields and will be visible to anyone viewing the PDF. Each or all of the three fields may be left blank.

Time Stamp Authority

Allows you to optionally select a Time Stamping Authority (TSA) URL.

During the PDF signing process, the TSA will be used to obtain a digitally signed timestamp that is then embedded in the signature. This (RFC 3161) timestamp will allow anyone viewing the PDF to verify when the document was signed.

The list of TSA URLs that can be selected is maintained under - LibreOffice - Security - TSAs.

If no TSA URL is selected (the default), the signature will not be timestamped, but will use the current time from your local computer.

Export button

Faayilii ammee dhangii PDF keessatti aleerga.