Foddaa Haaraa

Foddaa haaraa qabeentota foddaa ammee agarsiisuu bana. Kutaalee adda addaa galmee walfakkaataa yeroo tokkoffiamma mul'isuu nidandeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Foddaa - Foddaa Haaraafiladhu


Jijjiiramoonni galmeetti foddaa tokko keessatti taasifaman foddaawwan maraaf galmee sanaaf banuu fayyadama.