Qubannoo

Galumsa addaan fageenyaa fi dirqaalee hiriifamaa lakkoofsa ykn tarree rasaasa'eef qindeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Dhangii - Rasaasaalee fi Taasiisaa Lakkoofsaafili. Cancala fuulaaIddoofili


Sajoo Yaaddannoo

The Position tab page looks different for documents using the new position and spacing attributes introduced with OpenOffice.org 3.0 (and used in all versions of LibreOffice), or documents using the old attributes from versions before 3.0. The new version of this tab page shows the controls "Numbering followed by", "Numbering alignment", "Aligned at", and "Indent at". The old version of this tab page that can be seen in an old numbered or bulleted list shows the controls "Indent", "Width of numbering", "Minimum space between numbering and text", and "Numbering alignment".


Sadarkaa

Sadarkaa(lee) fooyyeessuu barbaadde fili.

Lakkoofsa kennuu ...n hordofame

Select the element that will follow the numbering: a tab stop, a space, a line break, or nothing.

...tti

Lakkoofsa kennuu hordofuuf dhaabaduu caancalaa yoo filate, akka qubannoo dhaabduu caancalaaatti gattii hi'eentaa hin taanee galchuu ni dandeessa.

Hiriirfama lakkoofsa

Mallattoolee lakkaawwii hiriirfamaa qindeessi. Iddoo "irratti hiriirfame" irraatti kallattii jalqabaan lakkaawwii mallattoo hiriirsuuf "bitaa" fili. Iddoo "irratti hiriirfame" irratti kallattii duraan lakkaawwii mallattoo hiriirsuuf "mirga" fili. Mallattoo nannoo "irratti hiriirfame" irratti wiirtessuuf "Wiirta`e" fili.

Sajoo Yaaddannoo

Dirqalli hiriirfama Lakkoofsa hiriirfam keewwtaa hin qindeessu.


...itti Hiriirfame

Bakka mallattoon lakkaawwii fuuli mudana bitaa irraa fagaatu hiriirsuu galchi.

Galumsa ...tti

Fageenya mudana fuula bitaa irraa gara sararoota hundaa keewwata lakkaa`amee keessaa kan sarara duraa waliin deemuu galchi.

Galumsa

Mudana fuula bitaa (ykn qarree bitaa wanta barruu)fi mallatoo lakkoofsa kennuu qarree bitaa dhiisuuf hanga iddoo galchi.

Sadhaatawa

Sadarkaa ammee sadarrduraaniitiin walittii dhuufani sadarkaa tarree keessatti galcha.

Baliina lakkoofsa kennuu

Bitaaqaree mallaffoo lakkoofsa kennuufi bitaa qarree barruu gidduu dhiisuuf hangaiddoo galchi.

Durtii

Gatiiwwan addaan fageenya figalumsa gara gatiiwwan durtii haaromsa.

Dirree Durargii

Durargii filannoo ammee agarsiisi.