Jii'oomeetirii

Adjusts the shape of the selected 3D object. You can only modify the shape of a 3D object that was created by converting a 2D object. To convert a 2D object to 3D, select the object, right-click, and then choose Convert - To 3D, or Convert - To 3D Rotation Object.

Ajaja kana bira gahuuf...

Baafata halqara wanta 3D bani, caancala Dhangii - Galteewwan 3D - Giometrii fili


Jii'oomeetirii

Amaloota bocaa wantoota 3D filatamaniif hiiki.

Qarreewwan marfaman

Enter the amount by which you want to round the corners of the selected 3D object.

Lixxaa safarame

Enter the amount by which to increase or decrease the area of the front side of the selected 3D object.

Kofa marsaa

Enter the angle in degrees to rotate the selected 3D rotation object.

Liixxaa

Enter the extrusion depth for the selected 3D object. This option is not valid for 3D rotation objects.

Citaawwan

Lakkoofsa citawwan marsaa wanta 3D kaasuuf fayyadan jijjiiru ni dandeessa.

Dalgataan

Enter the number of horizontal segments to use in the selected 3D rotation object.

Olgataan

Enter the number of vertical segments to use in the selected 3D rotation object

Baratamaa

Haalata kaffaluu irrata 3D akka fooyyeessitu sii gargaara.

Murtaa'ina wantaa

Renders the 3D surface according to the shape of the object. For example, a circular shape is rendered with a spherical surface.

Sajoo

Murtaa'ina wantaa

Diriiraa

Renders the 3D surface as polygons.

Sajoo

Diriiraa

Geengoo

Renders a smooth 3D surface.

Sajoo

Geengoo

Baratamaa garagalchi

Inverts the light source.

Sajoo

Baratamaa garagalchi

Ifa Taasisa Cinaa Dachaa

Lights the object from the outside and the inside. To use an ambient light source, click this button, and then click the Invert Normals button.

Sajoo

Ifa Taasisa Cinaa Dachaa

Cinaa Dachaa

Closes the shape of a 3D object that was created by extruding a freeform line (Convert - To 3D).

Sajoo

Cinaa Dachaa