Fontwork Dialog (Previous Version)

Galtewwan hojiibocquu wantaa filatamee kan qaaqa hojiibocquu duraanii waliin uumamee waliin gulaala.

Sajoo Yaaddannoo

This Fontwork dialog is only available for Fontwork in old Writer text documents that were created prior to OpenOffice.org 2.0. You must first call Tools - Customize to add a menu command or an icon to open this dialog.


Boca bu'uuraa ka'umsa barruu akka geengoolee xixiqqoo, golbowwan geengoowwan akka feetee jijjiru dandeessa.

Sajoowwan Hiriirsuu

Tarree gubbaa bocawwan bu'uraa ka'uumsa armaan gadii qabata: Geengoowwan Walakaa Olii, Geengoowwan Walakkaa Gadii, Geengoowwan Walakkaa Bitaa fi Geengoowwan Walkkaa Mirgaati

Tarree gidduu bocawwan bu'uraa ka'uumsa armaan gadii qabate:isaanis Golboo Olii, Golboo Gadii, Golboo Bitaa, fi Golboo Mirgaati.

Tarreen jalaa bocawwan bu'uraa ka'uumsa armaan gadii qabateera:Geengoo Bana, Geengoo Cufaa Geengoo Cufaa II, fi Geengoo Olgata Bani. Firii garii argamsiisuuf, wantootni fakkasaa dirqiin sarartoo lama olii qabachu qaba.

Removes baseline formatting.

Sajoo

Dhaama

Uses the top or the bottom edge of the selected object as the text baseline.

Sajoo

Naanneessi

Uses the top or the bottom edge of the selected object as the text baseline and preserves the original vertical alignment of the individual characters.

Sajoo

Olmirgatti

Horizontally slants the characters in the text object.

Sajoo

Dalgata Jallisi

Vertically slants the characters in the text object.

Sajoo

Olgata Duuffisi

Reverses the text flow direction, and flips the text horizontally or vertically. To use this command, you must first apply a different baseline to the text.

Sajoo

Qaabachiisa

Aligns the text to the left end of the text baseline.

Sajoo

Bitaa Hiriirsi

Centers the text on the text baseline.

Sajoo

Handhuura

Aligns the text to the right end of the text baseline.

Sajoo

Mirga Hiriirsi

Resizes the text to fit the length of the text baseline.

Sajoo

Barruu Haggamtaa Ofnaan

Enter the amount of space that you want to leave between the text baseline and the base of the individual characters.

Sajoo

Fageenya

Enter the amount of space to leave between the beginning of the text baseline, and the beginning of the text.

Sajoo

Galumsa

Shows or hides the text baseline, or the edges of the selected object.

Sajoo

Daagaa

Shows or hides the borders of the individual characters in the text.

Sajoo

Daagaa Barruu

Removes the shadow effects that you applied to the text.

Sajoo

Gaaddidduun Hin Jiru

Adds a shadow to the text in the selected object. Click this button, and then enter the dimensions of the shadow in the Distance X and the Distance Y boxes.

Sajoo

Olgataan

Adds a slant shadow to the text in the selected object. Click this button, and then enter the dimensions of the shadow in the Distance X and the Distance Y boxes.

Sajoo

Duufuu

Fageenya Dalgataa

Enter the horizontal distance between the text characters and the edge of the shadow.

Sajoo

Fageenya X

Fageenya Olgata

Enter the vertical distance between the text characters and the edge of the shadow.

Sajoo

Fageenya Y

Halluu Gaaddidduu

Select a color for the text shadow.