Akka Arfiitti

Wanta filatame akka arfii barruu ammee keessatti korkoddeessa. Yoo hojjaan wanta filatamee kan hammamtaa bocquu caalaa guddate, sararrii hojjaa wanta qabate guddateera.

Ajaja kana bira gahuuf...

Dhangii - Korkoddii - Akka Arfii