Gara keewwatatti

Kewwata ammeetti wanta filatamee korkoddeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Dhangii - Korkoddii Gara Keewwataatti fili


sajoon korkoddii mudeena fuulaa bitaatti jalqabbii kewwataa irratti agarsiisa.