Duratti Dabarsi

Wanticha filatame sadarkaa tokkoo olkaasu sochoosa, kunis duuraa duubni tartiibaa gubbaatti dhiyaata.

Ajaja kana bira gahuuf...

Fooyyeessi - Qindeessi - Gara Fuuldura Dabarsi (Baarreessaa LibreOffice, Calc LibreOffice) fili

Fooyyeessi - Qindeessi - Gara Fuuldura Dabarsi (FakkassaaLibreOffice)Fili

mallattoo +plus (Imprassii LibreOffice, Fakkassaa LibreOffice)

Baafata halqara bani - Qindeessi - Gara Fuuldura Dabarsi (Imprassii LibreOffice) fili

Sajoo

Fuuldura Dabarsi