Meelchi

Wanticha filatamee dalgata ykn olgata meelcha.

Ajaja kana bira gahuuf...

Foyyessii -Melchii (LibreOffice Fakkasaa) fili

Choose Format - Image - Image tab

Baafatta haalqara Melchii (galmeelee dhiyeessaa) fili


Olgataan

wanta(toota) irraa gara gaditti olgata meelcha.

Dalgataan

wanta(toota) bitaa irraa gara mirgaatti dalgata meelcha.