Sarara

Sarara filatameef dirqaalalee dhangeessuu qindeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Dhangii - Sarara(Impress fi Fakkassaa)

Dhangii - Wanta - Sarara (Barreessaa) fili

Dhangii - Saxaatoo - Sarara (Calc) fili

Kabala Sarara fi Guutinsarratti,

Sajoo

Sarara


Sarara

Dirqaalalee dhangeessuu sarara filatameef ykn sarara kaasuu barbaaddef qindeessi. Dabalataanis xiyya irraantoo sararaatti dabaluu ykn mallatoolee taattoo jijjiiruu dandeessa.

Haalatoota Sararaa

Haalatoota sararaa mursa'aa ykn tuqaa gulaala ykn uuma.

Haalatoota xiyyaa

Haalatoota xiyyaa gulaala ykn uuma.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.