Mirkaneessi

Keewwata(oota) filataman gara muudanaalee fuula bittatti fi mirgaatti hiriirsa. Yoo barbaadde, dabalataanis diqaalalee hiriirfamaa sarara dhuma keewwataatif Dhangii - keewwata - Hiriirfama filachuun ifteessuu dandeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Dhangii - Hiriirsuu - Qixeeffamaa(dalagaalee fakkasaa)fili

Baafata halqaraa bani Hiriira - Qixeeffamaafili

Sajoo

Qixeeffamaa