Handhuura

Keewwata(oota) filatman fuula irratti handhuuressa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Dhangii - Hiriirsuu - Wiiteeffamaa(dalagaalee fakkasaa)fili

Baafata halqaraa bani Hiriira - Wirtteffamaa fili

Sajoo