Mirga

Keewwata(oota) filataman gara muudana fuula mirgaatti hiriirsa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Dhangii - Hiriirsuu - Mirgaa (dalagaalee fakkasaa) fili

Baafata halqaraa bani Hiriira - Mirga fili

Sajoo

Mirga Hiriirsuu