Bitaa

Keewwata(oota) filataman gara muudana fuula bitaatti hiriirsa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Dhangii - Hiriirsuu - Bitaa(dalagaalee fakkasaa)fili

Baafata halqaraa bani Hiriira - Bitaa fili

Sajoo

Bitaa Hirirsuu