Hiriirfama (Wantoota Barruu)

Filannoo ammeetif dirqaalalee hiriira qindeessi.

Ajaja kana bira gahuuf...

Dhangii - Hiriira(wntoota filataman) (BarreessaaLibreOffice, Calc LibreOffice) fili

Fooyyeessi - Hiriira (wntoota filataman) (Fakkassaa LibreOffice) fili

Baafata haqaraa bani Hiriira(wntoota filataman) (Imprassii LibreOffice, Fakkassaa LibreOffice)


Bitaa

Keewwata(oota) filataman gara muudana fuula bitaatti hiriirsa.

Mirga

Keewwata(oota) filataman gara muudana fuula mirgaatti hiriirsa.

Handhuura

Keewwata(oota) filatman fuula irratti handhuuressa.

Mirkaneessi

Keewwata(oota) filataman gara muudanaalee fuula bittatti fi mirgaatti hiriirsa. Yoo barbaadde, dabalataanis diqaalalee hiriirfamaa sarara dhuma keewwataatif Dhangii - keewwata - Hiriirfama filachuun ifteessuu dandeessa.