Hiriira

Hiriira keewwata mudana fuulaatiin walitti dhufeenya qaban qindeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Cancala Dhangii - Keewwata - Hiriirafili

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Alignment tab


Hiriira

Dirqaalawwan hiriiraaa keewwata ammeetiif qindeessi.

Bitaa

Keewwata gara bitaa mudana fuulaatti hiriirsa. Deeggarsi afaan Eshii=yaa yoo danda'e dirqalli kun Bitaa/Irra/maqeffama.

Sajoo Kabala Dhangeessuu irratti:

Sajoo

Bitaa Hirirsuu

Mirga

keewwata gara mudana fuulla mirgaatti hiriirsa. Yoo deegarsi danda'e dirqalli Mirga/Jala maqeffama

Sajoo Kabala Dhangeessuu irratti:

Sajoo

Mirga Hiriirsuu

Handhuura

Qabeentoota keewwataa fuula irraa handhuuressa.

Sajoo Kabala Dhangeessuu irratti:

Sajoo

Mirkaneessi

keewwata gara bitaa fi mirga mudanoota fuulatti hiriirsa.

Sajoo Kabala Dhangeessuu irratti:

Sajoo

Qixeeffamaa

Amala

Kallatti barruu

Keewwata teessuma barruu walxaxxaaf (CTL) kallattii barruu ifteessi. Amali kun kan jireessu yoo deegarsi teessumni barruu walxaxxaan dandeessisame qofa.

Dirree Durargii

Durargii filannoo ammee agarsiisi.