Specify the position, scaling, rotation, and spacing for characters.

Ajaja kana bira gahuuf...

Cancala Dhangii - Arfii - Iddoo fili

Choose View - Styles - open context menu of an entry and click Modify/New - Alignment tab


Jecha hundaa qaree qabate ykn barruu haaraa barreessituf jijjiiramni filannooammeef fayyada.

Qubannoo

Jalarfii ykn irraarfii dirqaalota arfiileedhaaf qindeess.

Irraarfii

Reduces the font size of the selected text and raises the text above the baseline.

Baratamoo

Removes superscript or subscript formatting.

Jalarfii

Reduces the font size of the selected text and lowers the text below the baseline.

Guddis/xiqqeessuu

Hammaati dabaluu barbaaddee ykn barruu filatame xiqqeessitu bu'uura ka'uumsaa waliin galchii dhibbeentaan tokko hojaa bocquu waltii dhufeenya qaban wal qixa.

Hammamtaa bocquu sadhaatawaa

Enter the amount by which you want to reduce the font size of the selected text.

Ofumaan

Automatically sets the amount by which the selected text is raised or lowered in relation to the baseline.

Marsaa / Safaruu

Yabbuu safara

Enter the percentage of the font width by which to horizontally stretch or compress the selected text.

Addaan fageessuu

Addaan fageenya arfiileedhuunfaa gidduu jiru ifteessi.

Addaan fageessuu

Specifies the spacing between the characters of the selected text. Enter the amount by which you want to expand or condense the text in the spin button.

Sajoo Qaxxee

To increase the spacing, set a positive value; to reduce it, set a negative value.


Rukkina cimdii

Automatically adjust the character spacing for specific letter combinations.

Rukkinni qofti akaakuuwwan bocquu murta'ani jirreessaafi maxxansaan dirqala kana akka gargaaru barbaachisa.

Dirree Durargii

Durargii filannoo ammee agarsiisi.