Lakkoofsota / Dhangii

Dirqaalawwan dhangeessuu man'e (wwaniif)ifteessi.

Ajaja kana bira gahuuf...

Baafatta haalqara irrantoo tarjaaf, gabattee kussuu deetaa kessaa banii cancala Dhangii Tarjaa - Dhangii fili

Cancala (Galmeelee taattoo )Dhangii - Siqqee - Siqqee Y Lakkoofsoota fili

Akkuma qaaqni Dhangii Lakkofsaa galmelee barruu kessattii gabattewwaniif ta'uuttii: Dhangii - Dhangii Lakkoofsaa filii, yookin cancala Saaguu -Dirrewwan - Kabiroo - Jijjiramoota filii, akkasuumas Dhangii tarree dhangii keessaa fili.


Akaakuu

Select a category from the list, and then select a formatting style in the Format box.

Dhangii

Select how you want the contents of the selected cell(s) to be displayed. The code for the selected option is displayed in the Format Code box.

Akaakuu mahaallaqaa sanduuqa tarressu

Select a currency, and then scroll to the top of the Format list to view the formatting options for the currency.

Sajoo Yaaddannoo

Dhangiin lakkaddaa mahaallaqootaa whaala[&xxx-nnn] fayyadama, haallaqaa fi'nnn'n lakkadda biyyaati.Mallaattowwan addayaa hojiin mahaallaqaa, kanneen hin barbaadu. Dhangiin mahaallaqaa afaan irratti hin hundaa'u kan ati sanduuqa Afaanii keessaa filtu.


Afaan

Specifies the language setting for the selected . With the language set to Automatic, LibreOffice automatically applies the number formats associated with the system default language. Select any language to fix the settings for the selected .

Qindaa'inni afaani akka ibsutti barriifi dhangiiwwan mahaallaqaa eeggamaniin,sirumattuu yeroo galmeen sirna dalagaa keessaa baname kan durtii qindaa'ina affan adda addaa fayyadamu.

Dhangii maddaa

Uses the same number format as the cells containing the data for the chart.

Dirqaalee

Dirqaalawwan dhangii filatameef adda baasi.

Iddoowwan deesimaali

Enter the number of decimal places that you want to display.

Denominator places

With fraction format, enter the number of places for the denominator that you want to display.

Bo'oo zeerowwanii

Enter the maximum number of zeroes to display in front of the decimal point.

Lakkoofsota hi'entaa diimaa keessaa

Changes the font color of negative numbers to red.

Gargareessaa kumaatamaa gargaarami

Inserts a separator between thousands. The type of separator that is used depends on your language settings.

Engineering notation

With scientific format, Engineering notation ensures that exponent is a multiple of 3.

Lakkaddaa dhangii

Displays the number format code for the selected format. You can also enter a custom format. The following options are only available for user-defined number formats.

Ida'i

Adds the number format code that you entered to the user-defined category.

Haqi

Deletes the selected number format. The changes are effective after you restart LibreOffice.

Yaada Gulaali

Adds a comment to the selected number format.

Sarara maqaa

Enter a comment for the selected number format, and then click outside this box.

Dirree Durargii

Durargii filannoo ammee agarsiisi.