Dhangeessuu fi bocquu fayyamuu barbaaddu ifteessi.

Ajaja kana bira gahuuf...

Cancala Dhangii - Arfii - Bocquufili

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Font tab

Baafata halqaraa bani iraantoo tarree gabtee kuusaa deetaa keessaa bani -Cancala - Gabateefili

Cancala(Galmeelee Taattoo)Dhangii - Matadure - Arfiifili

Cancala(Galmeelee Taattoo)Dhangii - Waayoofili

Cancala(Galmeelee Taattoo)Dhangii - Siiqqee - Arfiifili


Jecha hundaa qaree qabate ykn barruu haaraa barreessituf jijjiiramni filannooammeef fayyada.

Qinda'ina afaan kee irratti hundaa'uudhaan dhaangeessuu akkaakuuwwan bocquu armaan gadiittif jijjiiruu ni dandeessa.

Sajoo Yaaddannoo

To enable support for complex text layout and Asian character sets, choose - Language Settings - Languages, and then select the Enabled box in the corresponding area.


Font dialog

bocquu

Enter the name of an installed font that you want to use, or select a font from the list.

You can see the name of the fonts formatted in their respective font if you mark the Preview in fonts lists field in Tools - Options - LibreOffice - View.

Sajoo Kabala Dhangeessuu irratti:

Sajoo

Maqaa Bocquu

Barfuula

Gargaartota fayyadamuu barbaade fili.

Sajoo Kabala Dhangeessuu irratti:

Sajoo

Yabbuu

Sajoo

Mirgada

Hammamtaa

Enter or select the font size that you want to apply. For scalable fonts, you can also enter decimal values.

Haalata halata biroo irratti hunda'ee gattidhibbeentaa ykn gita qabxii(fakkeenya, -2pt ykn).

Sajoo Kabala Dhangeessuu irratti:

Afaan

Afaan too'ataan qubeeffannoo barruufilatameeef barreessituu qinddeessa. Muraawwan afaan jireessaa mallattoo fillannoo fuuldura isaanitti qabu.

If the language list consists of an editable combo box, you can enter a valid BCP 47 language tag if the language you want to assign is not available from the selectable list.

For language tag details please see the For users section on the langtag.net web site.

Sajoo Ofegannoo

To'annoon qubee kan afaan filatamee yeroo gita muraa afaanii ijaarte qofa hojjeta. Galfatni afaanii of duraa mallattoo filannoo yoo to'annoon qubee afaan kanaaf kakaasame qaba.


Dirree Durargii

Durargii filannoo ammee agarsiisi.