Jijjiira

Ajajawwan jijjiramuun faanaa jireessa faayilii kee keessaa tarreessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Edit - Track Changes


Record Changes

Tracks each change that is made in the current document by author and date.

Jijjiramoota Mul'isi

Fayyadama kaka'uuumsala amala jijjiramoota galmichaa irraa dhoowwa, ykn jijjiiramoota fudhachuu ykn dhisuudhaan ta'uu baannaan fayyadamaan iggitaa galcha.

Mul'isi

Shows or hides recorded changes.

Manage

Accept or reject recorded changes.

Comment

Enter a comment for the recorded change.