Amala Goodayyaa Bololi'aa

Changes the properties of the selected floating frame. Floating frames work best when they contain an html document, and when they are inserted in another html document.

Ajaja kana bira gahuuf...

Goodayyaa fili kan booda Guulaalii Wanta - AmalootaFili

Baafata halqaraa gooddayyaa filatamee bani - Amalootacuqaasi


Maqaa

Enter a name for the floating frame. The name cannot contain spaces, special characters, or begin with an underscore ( _ ).

Qabeentoota

Enter the path and the name of the file that you want to display in the floating frame. You can also click the Browse button and locate the file that you want to display. For example, you can enter:

Sakatta'i

Locate the file that you want to display in the selected floating frame, and then click Open.

Scroll Bar

Kabala maraa irraa goodayyaa bololi'a filatamee idaa'I ykn haqi.

Banaa

Displays the scrollbar for the floating frame.

Dhaama

Hides the scrollbar for the floating frame.

Ofumaan

Mark this option if the currently active floating frame can have a scrollbar when needed.

Handaara

Handaaraa goodayyaa bololi'aa agarsiisa ykn dhooksa.

Banaa

Displays the border of the floating frame.

Dhaama

Hides the border of the floating frame.

Padding

Haama iddoo goodayyaa bololi'aa haandaaraa gidduutti haafe fin qabeentoota goodayyaa boolali'aa dhiheessuu galmeewwan lamaa keessaa fi alaa kan goodayyaa bololi'aa galmeewwan HTML ti yabuu.

Yabbina

Enter the amount of horizontal space that you want to leave between the right and the left edges of the floating frame and the contents of the frame. Both documents inside and outside the floating frame must be HTML documents.

Durtii

Applies the default horizontal spacing.

Hojjaa

Enter the amount of vertical space that you want to leave between the top and bottom edges of the floating frame and the contents of the frame. Both documents inside and outside the floating frame must be HTML documents.

Default

Applies the default vertical spacing.